Skip to content

Shipping policy

ขั้นตอนการยกเลิก

ยกเลิกคำสั่งซื้อ

ลูกค้าสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ หากสถานะคำสั่งซื้อไม่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการส่งสินค้า

เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดส่ง

ขออภัย เราไม่สามารถเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่ง / เบอร์โทรศัพท์ / ชื่อผู้รับสำหรับรายการสั่งซื้อปัจจุบันของคุณได้ 

ในกรณีที่บริษัทขนส่งไม่สามารถติดต่อคุณได้ คำสั่งซื้อดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ หากคำสั่งซื้อนั้นได้มีการชำระเงินเข้ามาแล้ว ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินหลังจากที่สินค้าถูกส่งกลับมาที่ บริษัท เคเอพีเซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด 

หากคุณต้องการอัปเดตที่อยู่สำหรับจัดส่ง กรุณายกเลิกคำสั่งซื้อและสั่งซื้ออีกครั้ง

Cancellation Procedure

Order Cancellation

Customers can cancel an order if the order has not been shipped.

Change of Delivery Address

If you need to update the shipping address and the item hasn't shipped yet, you'll need to request a cancellation and order again.